spacer.gif, 0 kB

Urbi et Orbi door Paus Franciscus, Pasen 2023

Vandaag sprak Paus Franciscus het Urbi et Orbi uit tegenover een grote menigte op het St.Pieterplein. Hieronder de vertaalde tekst inclusief een impressie van deze mooie Paasboodschap. 

'Dierbare broeders en zusters, Christus is verrezen! 

Op deze dag verkondigen we dat Hij, de Heer van ons leven, “de verrijzenis en het leven” van de wereld is (vgl. Joh 11,25). Vandaag is het Pasen, het Paasfeest, een woord dat “overgang” betekent, want in Jezus is de beslissende overgang van de mensheid gemaakt: de overgang van dood naar leven, van zonde naar genade, van angst naar vertrouwen, van verlatenheid naar gemeenschap met Hem. In hem, de Heer van tijd en geschiedenis, zou ik tegen iedereen willen zeggen, met oprechte vreugde, Vrolijk Pasen voor iedereen! 

Moge dit Pasen voor ieder van u, geliefde broeders en zusters, en in het bijzonder voor de zieken en de armen, de ouderen en degenen die momenten van beproeving en vermoeidheid doormaken, een overgang zijn van beproeving naar troost. We zijn niet alleen: Jezus, de Levende, is voor altijd bij ons. Laat de Kerk en de wereld zich verheugen, want vandaag stuit onze hoop niet langer op de muur van de dood, want de Heer heeft ons een brug naar het leven gebouwd. Ja, broeders en zusters, met Pasen is het lot van de wereld veranderd, en op deze dag, die ook samenvalt met de meest waarschijnlijke datum van de verrijzenis van Christus, kunnen we ons verheugen om, door pure genade, de belangrijkste en mooiste dag van de wereld te vieren van de geschiedenis. 

"Christus is opgestaan; hij is waarlijk opgestaan!” In deze traditionele proclamatie van de Kerken van het Oosten ... herinnert het woord "werkelijk" ons eraan dat onze hoop geen illusie is, maar de waarheid! En dat, in de nasleep van Pasen, de reis van de mensheid, nu gekenmerkt door hoop, des te sneller vooruitgaat. De eerste getuigen van de opstanding laten dit door hun voorbeeld zien. De evangeliën spreken over de haast waarmee op de ochtend van Pasen de vrouwen "snelden om het de leerlingen te vertellen" (Mt 28,8). Maria Magdalena “rende vervolgens naar Simon Petrus” (Joh 20,2), terwijl Johannes en Petrus zelf “tezamen renden” (vgl. v. 4) naar de plaats waar Jezus was begraven. Later, op de paasavond, nadat ze de verrezen Heer hadden ontmoet op de weg naar Emmaüs, gingen twee leerlingen “onverwijld op weg” (vgl. Lc. onbedwingbare paasvreugde die in hun hart brandde (vgl. v. 32). Dezelfde vreugde die Petrus, aan de oever van het meer van Galilea, ertoe bracht om, nadat hij de verrezen Jezus in het oog had gekregen, samen met de anderen de boot te verlaten, zich onmiddellijk in het water te werpen en snel naar hem toe te zwemmen (vgl. Joh 21 :7). Met Pasen versnelt de reis en wordt het een race, aangezien de mensheid nu het doel van haar reis ziet, de betekenis van haar bestemming, Jezus Christus, ziet en geroepen is om zich te haasten om Hem te ontmoeten, die de hoop van de wereld is. 

Mogen ook wij ons haasten om voort te gaan op een reis van wederzijds vertrouwen: vertrouwen tussen individuen, volkeren en naties. Mogen wij ons verwonderen over de vreugdevolle verkondiging van Pasen, over het licht dat de duisternis en de somberheid verlicht waarin onze wereld maar al te vaak gehuld is. 

Laten we ons haasten om onze conflicten en verdeeldheid te boven te komen en ons hart te openen voor hen die het het hardst nodig hebben. Laten we ons haasten om wegen van vrede en broederschap te volgen. Laten we ons verheugen over de concrete tekenen van hoop die ons uit zoveel landen bereiken, te beginnen met degenen die hulp en welkom bieden aan allen die op de vlucht zijn voor oorlog en armoede. 

Tegelijkertijd komen we op deze reis ook veel struikelblokken tegen, die het moeilijker en veeleisender maken om ons naar de verrezen Heer te haasten. Laten we dan tot hem bidden: Heer, help ons om U tegemoet te rennen! Help ons om ons hart te openen! 

Help het geliefde Oekraïense volk op hun reis naar vrede en werp het licht van Pasen op het volk van Rusland. Troost de gewonden en al degenen die dierbaren hebben verloren door de oorlog, en geef dat gevangenen veilig en wel naar hun familie kunnen terugkeren. Open de harten van de hele internationale gemeenschap om te streven naar het beëindigen van deze oorlog en alle conflicten en bloedvergieten in onze wereld, te beginnen met Syrië, dat nog steeds wacht op vrede. Versterk allen die getroffen zijn door de gewelddadige aardbeving in Turkije en in Syrië zelf. Laten we bidden voor al degenen die familie en vrienden hebben verloren, en voor degenen die dakloos zijn geworden. Mogen zij troost van God ontvangen en hulp van de familie van naties. 

Op deze dag, Heer, vertrouwen wij U de stad Jeruzalem toe, de eerste getuige van uw verrijzenis. Moge er een hervatting van de dialoog komen, in een klimaat van vertrouwen en wederzijds respect, tussen Israëli's en Palestijnen, zodat er vrede kan heersen in de Heilige Stad en in de hele regio. 

Heer, help Libanon, dat nog steeds streeft naar stabiliteit en eenheid, zodat verdeeldheid kan worden overwonnen en alle burgers samenwerken voor het algemeen welzijn van het land. Denk aan de geliefde bevolking van Tunesië, en in het bijzonder de jongeren en degenen die lijden onder sociale en economische moeilijkheden, zodat ze de hoop niet verliezen en samenwerken om een toekomst van vrede en broederschap op te bouwen. 

Richt uw blik op Haïti, dat al geruime tijd een ernstige sociale, economische en humanitaire crisis doormaakt, en steun de inspanningen van politieke actoren en de internationale gemeenschap om een definitieve oplossing te vinden voor de vele problemen die de zwaar beproefde mensen teisteren. 

Consolideer de vredes- en verzoeningsprocessen in Ethiopië en Zuid-Soedan en maak een einde aan het geweld in de Democratische Republiek Congo. 

Steun, Heer, de christelijke gemeenschappen die vandaag Pasen vieren in bijzondere omstandigheden, zoals in Nicaragua en Eritrea, en gedenk allen die verhinderd zijn om vrij en in het openbaar hun geloof te belijden. Schenk troost aan slachtoffers van internationaal terrorisme, met name in Burkina Faso, Mali, Mozambique en Nigeria. 

Help Myanmar om wegen van vrede te volgen en verlicht de harten van leiders, zodat de diep gekwelde Rohingya gerechtigheid kunnen krijgen. 

Troost vluchtelingen, gedeporteerden, politieke gevangenen en migranten, vooral degenen die het meest kwetsbaar zijn, evenals de slachtoffers van honger, armoede en de verschrikkelijke gevolgen van de drugshandel, mensenhandel en alle andere vormen van slavernij. Heer, inspireer de leiders van naties om ervoor te zorgen dat geen enkele man of vrouw mag worden gediscrimineerd en geschonden in zijn of haar waardigheid; dat deze sociale wonden geheeld mogen worden met volledig respect voor de mensenrechten en de democratie; dat het algemeen welzijn van de burgerij altijd en alleen mag worden nagestreefd; en dat veiligheid en de voorwaarden die nodig zijn voor dialoog en vreedzame coëxistentie kunnen worden gegarandeerd. 

Broeders, zusters, mogen we het plezier van de reis herontdekken, de hartslag van hoop versnellen en een voorproefje van de schoonheid van de hemel ervaren! Laten we vandaag de energie verzamelen om in goedheid vooruit te gaan naar de goedheid zelf, die nooit teleurstelt. Als, zoals een van de oude kerkvaders eens schreef, “de grootste zonde is niet te geloven in de kracht van de opstanding” (HEILIGE ISAAC VAN NINEVEH, Sermones Ascetici, I, 5), laten we dan vandaag geloven en belijden: “Christus is werkelijk opgestaan uit de dood!” (Reeks). Wij geloven in U, Heer Jezus. Wij geloven dat met jou de hoop herboren wordt en de reis verder gaat. 

Moge u, de Heer van het leven, ons bemoedigen op onze reis en ons herhalen, zoals u deed aan de leerlingen op de avond van Pasen: “Vrede zij met u! Vrede zij met u! Vrede zij met u!” (Joh 19:21).' 

Uw parochieteam. 

 

Pasen 2023-IMG_5697.jpg


"img/Pasen 2023-IMG_5697.jpg"