spacer.gif, 0 kB


Aanpassingen in de kerkdiensten

Beste Parochianen,

In onze geloofsgemeenschap zijn wij al vele jaren gewend aan de woord- en communieviering in het weekend. Deze vorm van bidden en communie met elkaar vieren, waarbij pastoraal werk(st)ers of liturgische medewerkers voorgaan is eind jaren tachtig ingevoerd, omdat het door het tekort aan priesters onmogelijk was om in alle parochies ieder weekend een eucharistie te vieren. En zo kon men toch in gebed bij elkaar zijn en kon de communie worden gevierd.

Door de komst van pastoor Samuel en kapelaan Henry, en door het aanpassen van aanvangstijden van de vieringen in de parochies in onze regio is het inmiddels mogelijk geworden om op zondag in alle drie de kerken een Eucharistie te vieren.

Alleen in het geval dat er in een weekend geen eucharistie gevierd kan worden, kan er een woord- en communieviering worden gehouden. Uitsluitend een diaken, pastoraal werk(st)er of liturgisch medewerker met zending van de bisschop kan een woord- en communieviering leiden.

In onze parochie is er al lange traditie van een eucharistieviering en later een woord- en communieviering op de zaterdagavond. Dankzij de inzet van liturgische medewerkers, de organist en onze koster is het mogelijk om al jaren met een trouwe groep van enkele tientallen parochianen op zaterdagavond een woord- en communieviering te houden.

Begin van dit jaar heeft er in onze regio een overleg plaatsgevonden tussen een vertegenwoordiger van het bisdom en een afvaardiging van de parochies uit onze regio waar ook onze liturgische medewerkers aanwezig waren. In dat overleg is nadrukkelijk aangegeven, dat aan het beleid van de bisschop zoals hierboven weergegeven, en ook verwoord in een aantal beleidsnota’s uitvoering moet worden gegeven.

Vanuit het bisdom wordt de onze lange “zaterdagavond traditie “ gewaardeerd in die zin, dat het mogelijk blijft om op zaterdagavond als gemeenschap samen te komen om naar Gods woord te luisteren en samen te bidden in een gebedsdienst waarbij de huidige liturgische medewerkers zullen blijven voorgaan, en zoveel mogelijk ook de organist aanwezig zal zijn. Er zal evenwel geen communieviering zijn.

Wij hopen dat u begrip heeft voor deze verandering, die voortvloeit uit bisschoppelijk beleid, dat wij als parochiebestuur willen respecteren.

Wel willen wij in overleg met pastoor Samuel onderzoeken of gezien de lange traditie in onze parochie het wellicht mogelijk is om een keer per maand een eucharistie op zaterdagavond te vieren, zonder dat daarmee de zondagse viering in dat weekend vervalt.

De eerste gebedsviering zal plaatsvinden op zaterdag 6 september a.s. op de normale tijd om 19.00 uur.

Het parochiebestuur, augustus 2014

 

Bron www.bisdomhaarlem-amsterdam.nl
De Nota ‘Meewerken in het pastoraat’ (1998) geeft de mogelijkheid om in het weekend eenmaal een woord- en communieviering te houden, indien in een bepaalde kerk dat gehele weekend geen eucharistie mogelijk is. Een woord- en communieviering kan in geen geval naast een eucharistie in hetzelfde weekend in dezelfde kerk worden gehouden. Ook kan deze viering niet worden herhaald. De Nota ‘Nieuwe tijden nieuwe wegen’ (2004) bepaalt verder dat in principe in het weekend per kerk slechts één viering is toegestaan, bij voorkeur een eucharistieviering, of als dat niet mogelijk is een woord- en communieviering, of een gebedsviering.